czechowice.tv - czechowicka telewizja internetowa

Reklama

Telewizja czechowice.tv

  • 5 lipca 2021
  • wyświetleń: 10746

Co dalej z ul. Mazańcowicką po otwarciu restauracji McDonald's?

We wtorek, 29 czerwca informowaliśmy Was, że trwa budowa nowej restauracji sieci McDonalds przy skrzyżowaniu ulicy Mazańcowickiej i drogi krajowej nr 1. W komentarzach pod tą wiadomością nasi czytelnicy zwracali uwagę, że po otwarciu amerykańskiego fast-foodu ruch w tej części Czechowic-Dziedzic może być utrudniony bardziej, niż obecnie. Ta kwestia była poruszana przez czechowickich radnych.

Jak zwracali uwagę nasi czytelnicy w komentarzach pod wiadomością "Trwa budowa restauracji McDonalds przy ul. Mazańcowickiej", otwarcie restauracji McDonalds może spotęgować już i tak istniejące problemy kierowców z wyjazdem z ulicy Mazańcowickiej na drogę krajową nr 1 oraz ulicę Kopernika. Internauci wskazali, że problem istnieje m.in. po godzinie 8.00.

Kwestia problemów z układem komunikacyjnym przy wspomnianej drodze była jednym z tematów poruszanych podczas Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. O spotkanie wnioskował m.in. radny Wojciech Leśny.

Podczas posiedzenia komisji zastępca burmistrza, Paweł Mrowiec, poinformował, że dwie działki zlokalizowane przy ul. Starowiejskiej i ul. Mazańcowickiej w pobliżu skrzyżowania z drogą krajową nr 1 są zagospodarowywane przez dwóch inwestorów. Jeden inwestor rozpoczął budowę lokalu gastronomicznego McDonald's, który powstaje przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 oraz ulicy Mazańcowickiej. Inwestor wystąpił o zgodę na dostęp do drogi publicznej, który możliwy jest tylko od ul. Mazańcowickiej.

Samorządowiec podkreślił, że nie ma prawnych możliwości odmowy wydania tego typu zgody, ponieważ każdy ma prawo dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja realizowana jest na terenach handlowo-usługowych. Inwestor ma prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej. Gmina wydała jednie warunki dostępu do drogi publicznej. Zobowiązano inwestora do przebudowy ul. Mazańcowickiej od ul. Starowiejskiej od strony ul. Płaskiej. Sprawę przekazano do powiatu, ponieważ ul. Mazańcowicka jest drogą powiatową.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami Czesława Szczęsny poinformowała, że w przeszłości działka przy ul.Starowiejskiej stanowiła całość, a obecnie została podzielona na dwie działki. Po podziale działki dostęp do drogi publicznej dla McDonald's jest tylko od strony ul. Mazańcowickiej. Ponieważ jest to droga powiatowa, zgodę na dostęp do drogi publicznej wydaje Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Dla planowanej na drugiej działce budowy stacji paliw inwestor uzyskał od gminy zgodę na dostęp do drogi publicznej ul. Starowiejskiej.

Inwestor McDonald's Polska złożył 4 grudnia 2020 roku wniosek do ZDP o dostęp do drogi publicznej. W lutym 2021 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzgodniła pozytywnie zjazd z DK-1 na ul. Mazańcowicką, lecz jednocześnie wskazała, że przy dalszym zagospodarowaniu terenów po zachodniej stronie DK-1 powinna zostać wykonana przebudowa wlotu ul. Mazańcowickiej od strony DK-1.

Członek komisji Paweł Pawlik stwierdził, że budowa McDonald's przy ul. Mazańcowickiej spowoduje natężenie już występujących problemów komunikacyjnych w tym rejonie. Mieszkańcy tego rejonu obecnie mają problemy z wyjazdem z ul. Mazańcowickiej i ul. Starowiejskiej na DK-1. Biorąc pod uwagę planowaną budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Starowiejskiej, lokalizacja McDonald's przy ul. Mazańcowickiej spowoduje duże trudności komunikacyjne w tym rejonie. Dlatego powinno się zobowiązać inwestora do przebudowy tego skrzyżowania. Ponadto radny stwierdził, że niezależnie od wydania pozwolenia na budowę przez powiat, gmina powinna zadbać o przebudowę skrzyżowania, ponieważ sprawa dotyczy mieszkańców gminy, którzy mają coraz większe trudności z poruszaniem się w tym rejonie miasta.

Przewodniczący komisji Krzysztof Jarczok stwierdził, że trudna sytuacja komunikacyjna w tym rejonie i nie tylko jest od wielu lat, ponieważ stale zwiększa się ilość samochodów, a miasto się rozwija. Przy procedowaniu planu zagospodarowania przestrzennego, na wniosek mieszkańców, wycofano się z propozycji wpisania do planu drogi, która odciążyłaby układ komunikacyjny w tym rejonie. Po zagospodarowaniu terenu zgodnie z planem, będzie w tym miejscu kumulacja ruchu samochodowego. Węzeł komunikacyjny w tym rejonie jest trudny i potrzebne byłaby działania mające na celu zniwelowanie utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę skrzyżowania z DK-1.

Radny Wojciech Leśny stwierdził, że planowana w pierwotnym projekcie planu budowa drogi rozładowałaby część ruchu komunikacyjnego w tym rejonie, choć obawy mieszkańców dotyczące budowy tej drogi także były zasadne. Wskazał, że potrzebna jest przebudowa skrzyżowania ul. Mazańcowickiej z DK1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała pozytywną opinię dotyczącą zjazdu z DK1 do McDonald's, choć była ona warunkowa. Biorąc pod uwagę, że ul. Mazańcowicka jest drogą powiatową, a Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę, w posiedzeniu komisji powinien uczestniczyć przedstawiciel powiatu.

Radny Wojciech Leśny zwrócił uwagę, że natężenie ruchu na drodze krajowej nr 1 w tym rejonie gminy jest bardzo duże i wynosi ok. 50.000 samochodów na dobę. Brak przebudowy układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta i lokowanie tu kolejnych inwestycji zwiększy zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym ilość wypadków śmiertelnych. Przypomniał, że Klub Radnych PiS wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego w rejonie skrzyżowania DK-1 z ul. Ligocką. Przewodniczący komisji Krzysztof Jarczok zwrócił uwagę, że gmina czy powiat nie ma możliwości zablokowania realizacji inwestycji, jeżeli jest ona zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i musi zapewnić dostęp do drogi publicznej.

Naczelnik Wydziału IZD Czesława Szczęsny stwierdziła, że potrzebna jest nie tyle przebudowa samego skrzyżowania DK-1 z ul. Mazańcowicką, co przebudowa pasów zjazdowych i wjazdowych. Zastępca Przewodniczącego komisji Mariusz Sekta zwrócił uwagę, że obecnie próbuje się jedynie doraźnie łagodzić pojawiające się problemy, a nie kompleksowo rozwiązywać sprawy. Wskazał, że skoro władze samorządowe zadecydowały o zainwestowaniu terenu wzdłuż DK-1 poprzez uchwalenie nowych planów zagospodarowania, to w planach tych należało także wprowadzić nowy układ komunikacyjny, w tym nowe węzły, zjazdy itp. Zaniechania w tym zakresie prowadzą do pojawiających się co jakiś czas konfliktów społecznych, które potem próbuje się łagodzić. Mariusz Sekta zaproponował również rozważenie możliwości budowy równoległych pasów pomocniczych wzdłuż drogi krajowej nr 1 na obszarach produkcyjno-usługowych, a następnie uzgodnić zjazdy z ww. drogi z GDDKiA. Wskazał, że w planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić właściwe skomunikowanie terenów produkcyjno-usługowych wzdłuż DK-1 na osi wschód-zachód.

Odnosząc się do budowy drogi ekspresowej S-1 stwierdził, że nie wiadomo, czy po jej oddaniu do użytkowania zmniejszy się ruch samochodowy na DK-1. Biorąc pod uwagę dalsze zagospodarowanie terenu gminy, zwłaszcza w pasie wzdłuż DK-1, a także budowę kolejnych osiedli mieszkaniowych, natężenie ruchu komunikacyjnego na DK-1 nie będzie mniejsze. Dlatego patrząc perspektywicznie należy przystąpić do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów wzdłuż DK-1 i wprowadzić do planów pomocnicze pasy ruchu wzdłuż drogi krajowej nr 1, celem właściwego skomunikowania terenów produkcyjno-usługowych. Proponowane zmiany planów uniemożliwią zabudowę tych terenów i gdy będą środki finansowe, będą budowane nowe drogi.

Członek komisji Bartłomiej Fajfer zapytał, czy na planowaną budowę stacji benzynowej nie będzie wjazdu na samochodów ciężarowych czy autobusów. Nacz. Wydz. IZD Czesława Szczęsny stwierdziła, że planowana budowa stacji paliw przy ul. Starowiejskiej przewiduje m.in. budowę parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz infrastrukturę towarzyszącą.

mp / czecho.pl, źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook